ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі - “Оферта”) Фізична особа-підприємець Шумахер Вікторія Федосіївна  (надалі - “Виконавець” ), адресованою невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі - “Договір”) на викладених у даній Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає Замовником за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Оферти Замовником, в порядку, визначеному в п. 4 Оферти. Замовником не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України “Про санкції” та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України). 

1.3. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням:  https://www.alviservis.com.ua/ та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем. 

1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну та описання тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.3. цього Договору адресою, якщо інше не зазначено при такому розміщенні. 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

Активація Сервісів – надання технічної можливості Замовнику для доступу до Електронного Маркетплейсу (Порталу) Виконавця та/або користування іншими Сервісами Виконавця, визначеними цією Офертою. 

Баланс для роботи на Маркетплейсі - відображає суму внесеного Замовником Гарантійного платежу; 

Гарантійний платіж - грошова сума, яка перераховується Замовником на рахунок Виконавця та відображається на Балансі для роботи на Електронному маркетплейсі Замовника (надалі - “Баланс для роботи на Маркетплейсі”) та є узгодженим Сторонами Виконавцем та Замовником у відповідності до положень ч.2 ст. 546 Цивільного кодексу України, способом забезпечення виконання грошових зобов’язань Замовником перед Виконавцем; 

Електронний Маркетплейс (Портал) - онлайн-сервіс масштабна програмна платформа, набір комбінацій, інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, яка можлива для зчитування комп'ютером, що розміщена в Інтернеті за адресою: https://www.alviservis.com.ua/

Сайт - інтернет-сайт Замовника, створений на Електронному Маркетплейсі (Порталі) або зовнішній інтернет-сайт Замовника, зареєстрований та оформлений з використанням Порталу; під час першого створення або реєстрації для Замовника Сайту на Порталі Сайту присвоюється унікальний ID номер, за яким він в подальшому ідентифікується в базі даних Виконавця. У разі закінчення строку дії придбаного пакету, Сайт Замовника діє в форматі сайту-візитки з обмеженими функціональними можливостями.

Сервіси /Послуги - сукупність Послуг, які надаються Виконавцем в рамках Договору.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 2.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги, визначені нижче в підпунктах 2.1.1. цього Договору (надалі разом – “Послуги”), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі надані Послуги. Послуги за цим Договором включають в себе: 

2.1.1. Надання доступу Замовнику через мережу Інтернет до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу Електронного Маркетплейсу (Порталу), розміщеного в Інтернеті за адресою: https://www.alviservis.com.ua/, який забезпечує розміщення і обробку інформації Замовника на Порталі або реєстрацію зовнішнього інтернет-сайту Замовника та його оформлення з використанням Порталу.

2.1.2. Надання доступу Замовнику через мережу Інтернет до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу Електронного Маркетплейсу (надалі - “Каталог”), розміщеного в Інтернеті за адресою:  https://www.alviservis.com.ua/ , який забезпечує розміщення і обробку інформації Замовника, можливість створення та відображення карток товарів, в певних категоріях та підкатегоріях товарів, їх опису, ціни, фото, оформлення, характеристик, взаємодії з відгуками користувачів щодо Замовника та його товарів з використанням Каталогу.

 

 

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Ціна Послуг Виконавця за цим Договором визначається з урахуванням обраної Замовником Лінійки Сервісів в рамках тарифів. Надання Послуг згідно з п. 2.1.1. відповідно до умов цього Договору, здійснюється на умовах 10% (десяти відсоткової) попередньої оплати. 

3.2. Послуга доступу надається Виконавцем Замовнику протягом 1 (одного) календарного року з урахуванням умов спецпропозицій, якщо інше не погоджено Сторонами. 

3.3. Послуги, можуть надаватись Виконавцем Замовнику на умовах внесення Гарантійного платежу, як способу забезпечення виконання грошових зобов'язань Замовником. 

3.4. У разі, якщо протягом періоду користування обраною Лінійкою Сервісів Виконавця, Баланс для роботи на Маркетплейсі Замовника досягнув позначки 0 (нуль) гривень, Замовник має можливість ще протягом 4 (чотирьох) календарних днів з дати досягнення позначки 0 (нуль) грн. користуватися Сервісами Виконавця та зобов'язується протягом такого періоду здійснити поповнення Балансу для подальшої роботи на Маркетплейсі.

3.5. У випадку, якщо Замовник протягом 5 (п’яти) календарних днів, які слідують за звітним періодом, виявить неточності та/або Замовник не погоджується з сумою списання за такий минулий звітний період, яка відображається на Балансі для роботи на Маркетплейсі, Замовник може звернутися до Виконавця з відповідним запитом щодо перевірки таких даних протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх виявлення останнім. У разі, якщо Замовник не звернутися до Виконавця з відповідним запитом щодо уточнення виявлених невідповідностей та/або його незгоди з даними, що відображаються на Балансі для роботи на Маркетплейсі, то Сторони погодили, що сума списання грошових коштів за такий минулий звітний період з Балансу для роботи на Маркетплейсі вважається підтвердженою Замовником та Замовник погоджується з відсутністю претензій до Виконавця.

 

4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Замовник проводить акцепт Оферти та укладає цей Договір шляхом попередньої оплати Послуг Виконавця та /або внесення Гарантійного платежу, відповідно умов Розділу 3 Оферти. 

4.2. Оплата Послуг та /або внесення Гарантійного платежу здійснюється Замовником в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, вказаний в розділі 9 цього Договору. Днем оплати є день зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. 

 

5. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з дати акцепту Оферти Замовником та діє: а) 1 (один) календарний рік, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань по Договору, або б) до моменту дострокового розірвання Договору.

5.2. В разі належного виконання умов цього Договору Замовник має переважне право на продовження отримання Послуги доступу на наступний період. В такому разі, при здійсненні ним попередньої оплати Послуги доступу за наступний період користування, надання такої Послуги продовжується на відповідний період та на умовах, викладених в чинній на момент такої оплати редакції Оферти.

 

6. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 6.1. Договір може бути достроково розірваний:

 6.1.1. За згодою Сторін у будь-який час; 

6.1.2. За ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

6.1.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору. 

6.1.4. В інших випадках, передбачених цією Офертою (Договором). 

 

7. ГАРАНТІЇ

7.1. Виконавець гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору. 

7.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Замовник запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що: 

7.2.1. Замовник надав достовірні дані при реєстрації в якості користувача на Порталі та при оформленні платіжних документів на оплату Послуг; 

7.2.2. Замовник укладає цей Договір добровільно, при цьому Замовник: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти); 

7.2.3. Замовник володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору; 

7.2.4. Замовник володіє всіма правами інтелектуальної власності щодо об’єктів, які ним розміщуються на Порталі (знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права, промислові зразки, тощо). 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України. 

8.2. Замовник в повному обсязі несе відповідальність за: а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються ним на Порталі; б) достовірність відомостей, зазначених Замовником при реєстрації в якості користувача на Порталі та достовірність гарантій і запевнень Замовника, що містяться в п.7 Оферти. 

 

9. РЕКВІЗИТИ

ФОП Шумахер Вікторія Федосіївна, п/р UA883052990000026007041213294 у банку ПАТ КБ «Приватбанк», місцезнаходження: Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пр-кт, Лесі Українки б. 10, тел.:0960973413. Код за ДРФО 3068604104, ІПН 3068604104, № свід. 100000009539.